Cap a un títol propi de formació professional de grau superior en actuació.

  • el timbal COMPROMÈS SOCIALMENT
  • el timbal FORMACIÓ

Per Ricard Boluda,
Coordinador pedagògic El Timbal, Centre de formació i creació escènica.
Especialista en formació de l’actor.

Aprofitant la publicació d’aquest article, a l’últim número de la revista “Entreacte”, de l’AADPC, tornem a recuperar també la seva edició al nostre blog.

L’ACET – Associació catalana d’Escoles de Teatre – va demanar des del seus inicis, ara fa ja 10 anys, al Departament d’Educació de la Generalitat la necessitat de formar part del sistema educatiu, i obtenir d’aquesta manera el reconeixement de la seva activitat en la formació d’actrius i actors, tot nodrint, des de fa més de quaranta anys, les arts escèniques en general i el nostre teatre en particular de professionals qualificats.

Des de 1969, les escoles de teatre privades han estat les grans generadores de valors renovadors que han impregnat al teatre, el cinema i la televisió. I tanmateix, hores d’ara, els seus alumnes no disposen de reconeixement i cobertura legal per part de l’Administració. En l’actualitat, al nostre país  tant sols estan homologats oficialment els estudis dramàtics superiors, que s’imparteixen a les Escoles Superiors d’Art Dramàtic, concretament l’Institut del Teatre a Catalunya. La resta d’escoles municipals o privades– encara que algunes s’anunciïn com escoles superiors-, no estan reconegudes ni autoritzades a donar cap titulació oficial.

Existeix, així ho entenem, un deure moral de les institucions educatives amb la nostra demostrada tasca, i  l’ACET no ha deixat de lluitar en tots els àmbits possibles perquè les escoles de teatre privades –siguin o no de l’ACET- puguin obtenir un reconeixement institucional per part de la Generalitat per tal de dignificar l’ofici del teatre i la seva base fonamental com és la formació.

Per fi, al juliol del 2008, s’encetà el procés de treball per al reconeixement de la nostra activitat formativa, amb la formació d’una comissió d’experts configurada per professionals de l’ACET i membres del Departament d’Educació i de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

L’objectiu d’aquesta comissió, durant aquests gairebé dos anys,  ha estat la creació d’una Qualificació Professional relacionada amb l’ofici de l’actor que permeti dissenyar el futur títol de Formació Professional de Grau Superior en Actuació. El procés de creació d’una qualificació professional, per tant, no ha estat la concreció d’una formació associada a un títol sinó la definició de les competències professionals, tot identificant el lloc o llocs de treball, les tasques i les competències associades, però la seva creació és condició sine qua non per la definició i obtenció d’un títol.

Finalment, després d’aquests procés d’elaboració, al març de 2010 es presentà la Qualificació a les organitzacions professionals del sector per la seva contrastació, i posteriorment la comissió directora la sancionà publicant-se en l’ordre oficial del departament d’educació EDU/552/2010, el 8 de novembre.

La Qualificació professional, que té per nom Tècniques teatrals per a l’actuació en viu i en mitjans audiovisuals, la preparació en expressió i comunicació i la dinamització, reconeix una competència general en tres àmbits d’ocupació i llocs de treball tipus associats, tot recollint les sortides professionals més habituals entre els nostres actors i actrius:

Aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en públic o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

El treball ha consistit en definir les corresponents unitats de competència, especialment les seves competències tècniques, emocionals i cognitives. Per fer-ho, la comissió d’experts ha fet un esforç notable de generositat intel·lectual  per analitzar i configurar una formació associada essencial que aplegui amb amplitud de mires les diverses concepcions i pluralitats de les nostres escoles i centres de formació, en el ben entès que aquest aspecte és un bagatge experimental i educatiu singular que calia tenir cura de no diluir en els aspectes formals de tot procés de qualificació.

S’ha fet una tasca molt afinada dels conceptes i la terminologia emprada, tot debatent una varietat important de punts de vista i procediments metodològics. Tot plegat ha permès també, com a valor afegit no gens menyspreable, conèixer molt més els nostres propis funcionaments, debatre’ls i compartir-los amb humilitat i satisfacció.

El proppassat 13 de setembre ens reunirem, a petició de la comissió d’experts i en nom de l’ACET, amb el senyor Josep Francí, Director General d’Ensenyaments Artístics i Formació Professional. La reunió va servir per a tenir informació clara i precisa del conjunt de possibilitats que existeixen per poder, un cop aprovada la Qualificació Professional, accedir al títol corresponent. Enfront de les diferents opcions viables,  la comissió va debatre i acordar amb celeritat comunicar al Departament d’Educació la nostra demanda inequívoca d’ un títol propi de formació professional per als nostres alumnes. Declinàvem incorporar-nos a cap cicle adaptat actual formant part, els nostres estudis, d’un títol ja existent – aspecte que es va plantejar amb els responsables de la Direcció General d’Ensenyaments Artístics i de Formació Professional del Departament d’Educació, però que la comissió d’experts i la pròpia ACET va rebutjà per entendre que plantejava problemes logístics, organitzatius i pedagògics difícils d’assumir per les nostres escoles.

Però és que a més, no volem estar inclosos en solucions provisionals, volem el ple reconeixement de la nostra feina i això passa per existir en el sistema educatiu. Ens ho mereixem, ens ho deuen, després d’haver fet una tasca importantíssima des de la iniciativa ciutadana privada i la iniciativa d’algunes institucions públiques locals per posar a l’abast estudis artístics d’aquesta naturalesa.

Ricard Boluda

Membre de la comissió d’experts de l’ACET.

NOTA: Aquest article cita algun organisme del Departament d’ Educació de l’anterior Govern. En l’actualitat els ensenyaments teatrals depenen de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament. Darrerament els membres de l’ACET, continuant amb el procediment de convertir la qualificació elaborada i apareguda ja al DOGC en una titulació, ens hem reunit amb la senyora Olga Adroher, cap del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial.