EL TIMBAL, 45 ANYS !! ¿Per què seguir els estudis professionals de l’actor a El Timbal? / ¿Por qué seguir los estudios profesionales del actor en El Timbal? 2013-2014

“Hàmlet”, de William Shakespeare. Taller de 2º d’Escola d’Actor.

Per la nostra experiència acumulada, 45 anys formant professionals de l’escena.

Pels nostres objectius de formar un actor/actriu contemporani/rània que sàpiga treballar amb i sense text.

Per disposar d’una metodologia pròpiamoderna i integradora, la Tècnica Coda, de treball amb el text i d’entrenament.

Perquè el nostre horari (de dilluns a divendres de 10 a 14 h) facilita la intensitat necessària per al procés d’aprenentatge, no allargant els estudis més enllà del que és necessari per a dotar els nostres alumnes d’autonomia, concentrant-los en 2 anys.

Perquè el nostre preu-hora és competitiu, 5,5 euros/h.

Perquè els nostres professionals són exigents, respectuosos amb l’alumne/a i fomenten el seu autoconeixement.

Perquè respectem i integrem la personalitat de l’actor dins del joc dramàtic.

El Timbal, tenim un pla d’estudis ben definit per a formar actors i actrius: Escola d’Actor.

Les seves matèries han estat definides per un grup de professors amb molts anys d’experiència professional i pedagògica.

Els procediments de treball han tingut cura de mantenir un bon equilibri entre el treball personal i en grup.

Les disciplines d’entrenament i preparació de projectes es complementen per a dotar els alumnes de coneixement, flexibilitat i capacitat organitzativa.

Natàlia Sellarès, professora de veu, sap diagnosticar els problemes i treballar acuradament tots els aspectes de la veu integrats al coneixement del cos.

Olga Álvarez i Mercè Solé, exerciten els principals paràmetres que defineixen la especificitat pròpia de cada cos i la seva relació amb el temps i l’espai.

El mestre Andrzej Leparski, clou aquest treball amb les màscares per aconseguir un bon nivell de coordinació, equilibri i direccionalitat en el domini del cos.

Josep Sàbat sap treure als alumnes la confiança per a improvisar del no-res.

Joan Cusó i Fausto Carrillo, disciplinen l’espontaneïtat per mitjà de les tècniques d’improvisació més diverses, corporals i dramàtiques.

Mònica CordomíRicard Boluda i Fausto Carrillo, faciliten el descobriment del propi procés creador per l’aplicació de la Tècnica Coda, en entrenar per mitjà del treball amb el text els hàbits de preparació i concreció de l’actor.

Tino Carreño, ajuda els futurs actors i actrius a definir el seu currículum vitae, els seus projectes artístics, la preparació d’un càsting, i el coneixement legislatiu laboral.

Ricard Boluda, aproxima els alumnes als llenguatges escènics per la anàlisi d’espectacles, i per la comprensió de l’evolució de l’escena a la nostra cultura contemporània i la seva relació amb les formes de la tradició teatral.

Finalment, Joan Cusó i el propi Ricard Boluda són els responsables de guiar el grup de treball en l’experiència col·lectiva de dur a terme sengles muntatges escènics, relacionant la tasca de l’actor amb els codis i llenguatges de l’escena.

______________________________________________

“Hamlet”, de William Shakespeare. Taller de 2º d’Escola d’Actor.

Por nuestra experiencia acumulada, 45 años formando profesionales de la escena.

Por nuestro objetivo de formar un actor/actriz contemporáneo/a que sepa trabajar con y sin el texto.

Por disponer de una metodología propiamoderna e integradora, la Técnica Coda, de entrenamiento actoral y con un procedimiento original en el trabajo del texto.

Porque nuestro horario (de lunes a viernes de 10 a 14 h) facilita la intensidad necesaria para el proceso de aprendizaje, no prolongando los estudios más de lo estrictamente necesario para dotar a nuestros alumnos de autonomía, concentrando su formación en dos 2 años.

Porque nuestra relación precio-hora es competitiva, 5,5 euros/h.

Porque nuestros profesionales son exigentes, respetuosos con el/la alumno/a y fomentan su autoconocimiento.

Porque respetamos e integramos la personalidad del actor en el juego dramático.

En El Timbal, tenemos un plan de estudios para el actor bien definido: Escola d’Actor.

Sus materias han sido concretadas por un grupo de profesores con años de experiencia profesional y pedagógica.

Los procedimientos de trabajo respetan el equilibrio entre el trabajo personal y las tareas en grupo.

Las disciplinas de entrenamiento de los medios expresivos y habilidades,  y la preparación de proyectos se complementan para dotar al alumno de conocimiento, flexibilidad y capacidad organizativa.

Natàlia Sellarès, profesora de voz, sabe diagnosticar los problemas vocales y trabajar  todos los aspectos de la voz integrados al conocimiento del cuerpo.

Olga ÁlvarezMercè Solé, ejercitan los principales parámetros que definen la especificidad propia de cada cuerpo y su relación con el tiempo y el espacio.

El maestro Andrzej Leparski, concluye este trabajo con las técnicas de máscaras para conseguir un buen nivel de coordinación, equilibrio y direccionalidad en el dominio del cuerpo.

Josep Sàbat sabe como generar la confianza en sus alumnos para improvisar de la nada.

Joan Cusó y Fausto Carrillo, disciplinan la espontaneidad por medio de las técnicas de improvisación más diversas, corporales y dramàticas.

Mònica Cordomí, Ricard Boluda y Fausto Carrillo, facilitan el descubrimiento del propio proceso creador por la aplicación de la Técnica Coda, al entrenar por medio del trabajo con el texto los hábitos de preparación y concreción del actor.

Tino Carreño, ayuda a los futuros actores y actrices a definir su currículum vitae, los proyectos artísticos, la preparación de una prueba de selección, y el conocimiento legislativo laboral.

Ricard Boluda, aproxima a los alumnos a los lenguajes escénicos por la práctica del análisis de espectáculos, y por la comprensión de la evolución de la escena en nuestra cultura contemporánea y su relación con las formas de la tradición teatral.

Finalment, Joan Cusó y el propio Ricard Boluda son los responsables de guiar el grupo de trabajo en la experiencia colectiva de llevar a cabo sendos montajes escénicos.