Prova específica d’accés

Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral

Composició de la comissió

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de la prova, que en el cas de el timbal, Centre de Formació i Creació Escènica està formada per:

 • Presidenta: Meritxell Santamaria Solsona
 • Secretari: Ricard Boluda Martín
 • Vocal 1: Natàlia Sellarès Miquel
 • Vocal 2: Roger Ribó Panell
 • Vocal 3: Mònica Cordomí Campanyà

Professors suplents: Marc Brualla Zaragoza

Calendari i horaris de la prova

Els aspirants inscrits seran convocats pel dia de la prova a una hora molt concreta. Els aspirants hauran de respectar aquesta convocatòria, arribant amb puntualitat.

La prova es farà al matí i a la tarda. Els aspirants seran distribuïts per hora de convocatòria al llarg de la jornada i en funció del nombre d’aspirants que s’inscriguin.

Número de places escolars de la convocatòria

El Centre disposa per al proper curs 2024-2025 d’un màxim de 22 places escolars per als aspirants de la prova específica d’accés.

Els resultats de la convocatòria de juliol i el procés de matriculació posterior permetran saber quin nombre de places queden encara vacants per a ser ocupades pels aspirants que s’inscriguin a la convocatòria de setembre.

Continguts de la prova

La prova específica d’accés consta de quatre apartats:

Exercici d’aptituds físiques 

Es realitzaran activitats d’escalfament per alliberar el cos i per treballar la consciència espacial així com la disponibilitat corporal de l’aspirant. S’avaluarà la coordinació i la consciència corporal a partir d’exercicis d’isolacions físiques i partitures de moviment i es valorarà la capacitat d’impuls, de ductilitat física i de reacció de l’aspirant.

Exercici d’aptituds vocals

Es realitzaran dinàmiques d’escalfament de la veu parlada, exercicis de respiració conscient i d’ alliberament de la veu natural per tal de predisposar l’aspirant vers l’exploració conscient; i, mitjançant la pràctica textual, es treballarà la vinculació dels aspectes vocals i expressius de l’aspirant i la seva capacitat d’entrenar-los al llarg de la prova.

Exercici d’aptituds interpretatives. Part I 

En aquesta part de la prova es treballarà, per una banda, la improvisació de temes, contextos, espais, situacions diverses; per l’altra, seqüències de petites situacions que permetran introduir demandes diverses i copsar la capacitat d’implicació, adaptació i modificació dels/de les aspirants

Exercici d’aptituds interpretatives. Part II 

Interpretació d’un breu monòleg. Aquest monòleg serà entregat a l’aspirant en el moment de la seva inscripció a la prova.

Avaluació

Qualificació

Cada exercici de la prova s’ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima global de cinc punts per tal de superar la prova. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada exercici. Aquesta s’expressarà numèricament, amb un nombre enter i dos decimals.

La ponderació de la prova específica al nostre Centre és com segueix:

 • 30% MITJANA APTITUDS FÍSIQUES
 • 30% MITJANA APTITUDS VOCALS
 • 40% MITJANA APTITUDS INTERPRETATIVES

Les aptituds interpretatives poden dividir-se, a criteri del centre, en 20%, EXERCICI EN GRUP i 20% EXERCICI INDIVIDUAL.

L’avaluació final (AF) de la prova s’expressa en la fórmula següent:

AF=  30% MITJANA FÍSIQUES  +  30% MITJANA VOCALS  +  40% MITJANA INTERPRETATIVES

Criteris d’avaluació

Objectiu: Valorar les aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació.

Es valoraran les aptituds dels/les aspirants amb les rúbriques:

 • MAI (0-2 PUNTS)
 • DE VEGADES (2,10-4,99 PUNTS)
 • SOVINT (5; 00 A 7,99 PUNTS)
 • SEMPRE (8-10 PUNTS)

La prova té en compte:

Tres parts:

1.APTITUDS FÍSIQUES SEMPRETOT SOVINTDE VEGADESMAI
Es col·loca correctament, mostra consciència corporal.
Es col·loca correctament en l’espai físic.
Mostra coordinació i precisió en els moviments
Respon a una consigna verbal, gestual o musical per a improvisar, repetir, reproduir.
Reacciona correctament a les indicacions proposades.

 

2.APTITUDS VOCALSSEMPRETOT SOVINTDE VEGADESMAI
Articula i pronuncia tots els fonemes correctament en la lectura o recitació d’un text proposat.
Té un volum audible, el sap modular i té una tessitura adequada en la lectura o recitació d’un text proposat.
Expressa correctament les intencions d’un text.
Reacciona correctament a les indicacions proposades

 

3A. APTITUDS INTERPRETATIVES EN EXERCICI INDIVIDUAL SEMPRETOT SOVINTDE VEGADESMAI
Mostra concentració
Executa les intencions del text amb expressivitat
Interpreta amb coherència el text
Reacciona correctament a les indicacions proposades

 

3B APTITUDS INTERPRETATIVES EN EXERCICI EN GRUP

(NOTA:
EL CENTRE POT FER L’EXERCICI 3.A O 3.B O TOTS DOS)
SEMPRETOT SOVINTDE VEGADESMAI
Fa propostes en la improvisació, tenint en compta el grup del que forma part, si s’escau
Mostra capacitat de joc dramàtic tenint en comptE les indicacions i el grup del que forma part
Mostra una actitud constructiva i accepta els suggeriments del grup del que forma part

 

 

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información