Igualtat de gènere i prevenció

El timbal, centre de formació i creació escènica, disposa d’un «protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere del personal docent, administratiu i de l’alumnat »

La finalitat d’aquest protocol és definir el marc de prevenció, detecció i actuació davant de l’ assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere en l’àmbit de l’alumnat de eltimbal, centre de formació i creació escènica.

Els objectius del protocol:

  • Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta per evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.
  • Informar, sensibilitzar i formar progressivament a tot el personal i l’alumnat en matèria d’assetjament.
  • Definir els òrgans responsables i les responsabilitats dels membres que intervenen en l’aplicació del present protocol.
  • Determinar el circuït i procediment d’actuació davant situacions d’assetjament.
  • Garantir als professionals i alumnat el coneixement del present protocol i les seves actualitzacions.

Aquest protocol s’adopta sense perjudici d’altres actuacions que pugui disposar eltimbal, centre de formació i creació escènica, a favor d’un entorn respectuós amb totes les persones, amb la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació per qualsevol altra condició personal o social. Així com, el protocol s’adopta sense perjudici que la o les persones afectades optin per altres vies administratives o judicials diferents que aquesta.

Comissió de prevenció d’assetjaments

Per tal de portar a terme el Protocol, eltimbal, centre de formació i creació escènica crea específicament la Comissió de prevenció d’assetjaments.

La Comissió està integrada per:

  • La secretaria acadèmica coneixedora del procediment normatiu de eltimbal, centre de formació i creació escènica, que a més farà les funcions de secretaria.
  • El responsable del Pla d’Acció Tutorial del grup.
  • Una persona docent o administrativa, a proposta del Consell de Direcció de eltimbal, centre de formació i creació escènica.
  • Una persona representant dels estudiants o delegat/da del grup.

 

Si pateixes o tens coneixement d’un cas d’assetjament, o senzillament vols fer alguna consulta sobre el tema, pots contactar amb la comissió:
escriu un correu electrònic a meritxell.santamaria@eltimbal.org

 

igualtat gènere prevenció escola teatre interpretació barcelona el timbal

 

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información