Informació de la prova específica d’accés al CFGS

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha publicat la Resolució de nomenament de les comissions avaluadores de la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral per al curs 2017-2018.

En el cas de El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica, la comissió avaluadora la componen les persones següents:

 • Presidenta: Mireia Font Solà
 • Secretari: Ricard Boluda Martín
 • Vocal 1: Natàlia Sellarès Miquel
 • Vocal 2: Olga Álvarez Montaner
 • Vocal 3: Marc Brualla Zaragoza


CALENDARI I HORARIS DE LA PROVA

CONVOCATÒRIA DE JUNY

La realització de la prova tindrà lloc el dijous, 29 de juny de 2017, i la seva durada serà, en primera convocatòria, de 09:00 a 12:00 h; i en segona convocatòria, de 16:00 a 20:00 h.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

La realització de la prova tindrà lloc el divendres, 15 de setembre de 2017, i la seva durada serà, en primera convocatòria, de 09:00 a 13:00 h; i en segona convocatòria, de 16:00 a 20:00 h.

CONVOCATÒRIA MATI:

 • 09:00 – 10:00 h- Part d’aptituds físiques de la prova.
 • 10:00 – 11:00 h- Part d’aptituds vocals de la prova.
 • 11:00 – 11:15 h- Pausa.
 • 11:15 – 13:00 h- Part d’aptitud interpretatives de la prova.

 

CONVOCATÒRIA TARDA:

 • 16:00 – 17:00 h- Part d’aptituds físiques de la prova.
 • 17:00 – 18:00 h- Part d’aptituds vocals de la prova.
 • 18:00 – 18:15 h- Pausa.
 • 18:15 – 20:00 h- Part d’aptitud interpretatives de la prova.

 

CONTINGUTS I QUALIFICACIÓ DE LES PROVES

CONTINGUTS

 La prova específica d’accés consta de tres exercicis dividits en tres apartats:

1. EXERCICI D’APTITUDS FÍSIQUES (60 minuts)

 Activitat 1: Taula d’escalfament,d’elasticitat i de tonificació. Seqüència de posicions i moviments que pretenen tenir el cos de l’aspirant  accessible en quant a presència, consciència corporal  i disponibilitats físiques.

INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 2: Manipulació amb Tècnica Presence. Aprofundiment desvetllant les possibilitats d’un cos escènic.

PER PARELLES.

2. EXERCICI D’APTITUDS VOCALS (60 minuts)

 Activitat 3: Seqüència d’escalfament vocal. Mitjançant exercicis de consciència, respiració i d’entrenament de la veu es prepara el cos i l’aparell fonador amb l’objectiu d’alliberar el cos, ampliar la respiració i predisposició al treball tècnic i expressiu.

INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 4: Lectura i expressió d’un text líric. A partir d’un text líric s’entrena la ressonància vocal i vocalització, i es practiquen els elements expressius al text. L’aspirant elabora la seva proposta expressiva i l’exposa en públic.

INDIVIDUAL.

3. EXERCICI D’ APTITUDS INTERPRETATIVES (105 minuts)

Activitat 5: Objectes imaginaris. L’aspirant manipula amb sentit tota mena d’objectes imaginaris.

INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 6: La Ronda. Exercici relacional sense preparació amb introducció de temes, contextos, espais i recursos expressius diversos.

PER PARELLES.

Activitat 7: Interpretació d’un breu monòleg. Aquest monòleg serà entregat a l’aspirant en el moment de la seva inscripció a la prova.

INDIVIDUAL.


QUALIFICACIÓ

Cada exercici de la prova s’ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima global de cinc punts per tal de superar la prova. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada exercici. Aquesta s’expressarà numèricament, amb un nombre enter i dos decimals.

La ponderació de la prova específica al nostre Centre és com segueix:

 • 30% MITJANA APTITUDS FÍSIQUES
 • 30% MITJANA APTITUDS VOCALS
 • 40% MITJANA APTITUDS INTERPRETATIVES

L’avaluació final (AF) de la prova s’expressa en la fórmula següent:

AF= 30% MITJANA FÍSIQUES + 30% MITJANA VOCALS + 40% MITJANA INTERPRETATIVES


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectiu: Valorar les aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació.

Criteris d’avaluació:

Es valoraran els següents aspectes:

Pel que fa a les aptituds físiques:

 • col·locació i consciència corporal
 • col·locació en l’espai físic
 • coordinació i precisió en els moviments
 • capacitat de resposta a les indicacions
 • capacitat d’incorporació de les correccions

Pel que fa a les aptituds vocals:

 • correcció en la dicció
 • entonació en coherència amb el text/proposta
 • afinació, ritme i expressió

Pel que fa a les aptituds interpretatives:

 • expressivitat dramàtica
 • capacitat de resposta a les indicacions
 • coherència amb la proposta
 • capacitat d’improvisació
 • capacitat de joc dramàtic.
 • capacitat de treball en equip.
 • capacitat de concentració.