Prova específica d’accés curs 2019-2020

Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral

Prova específica d’accés curs 2019-2020

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de la prova, que en el cas de el timbal, Centre de Formació i Creació Escènica està formada per:

 • Presidenta: Meritxell Santamaria Solsona
 • Secretari: Ricard Boluda Martín 
 • Vocal 1: Natàlia Sellarès Miquel 
 • Vocal 2: Roger Ribó Panell
 • Vocal 3: Mònica Cordomí Campanyà


CALENDARI I HORARIS DE LA PROVA

CONVOCATÒRIA DE JUNY

La realització de la prova tindrà lloc el divendres, 28 de juny de 2019, i la seva durada serà de 09:00 a 14:00h.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

La realització de la prova tindrà lloc el dijous, 12 de setembre de 2019, i la seva durada serà de 09:00 a 14:00 h.

CONVOCATÒRIA:

 • 09:00 – 11:00h – Part d’aptituds físiques i vocals de la prova.
 • 11:00 – 11:15h – Pausa.
 • 11:15 – 12:00h – Part I d’aptituds interpretatives de la prova.
 • 12:00 – 14:00h – Part II d’aptituds interpretatives de la prova.

 

NÚMERO DE PLACES ESCOLARS DE LA CONVOCATÒRIA

El Centre disposa per al proper curs 2019-2020 d’un màxim de 17 places escolars per als aspirants de la prova específica d’accés.

Els resultats de la convocatòria de juny i el procés de matriculació posterior permetran saber quin nombre de places queden encara vacants per a ser ocupades pels aspirants que s’inscriguin a la convocatòria de setembre.

 

CONTINGUTS I QUALIFICACIÓ DE LES PROVES

CONTINGUTS

 La prova específica d’accés consta de vuit exercicis dividits en quatre apartats:

 1. EXERCICI D’APTITUDS FÍSIQUES (60 minuts)

Activitat 1: Escalfament i treball d’espai. Exercicis de moviment per alliberar el cos i treballar la consciència espacial així com la disponibilitat física i la consciència corporal de l’aspirant. (15 minuts) INDIVIDUAL. A LA VEGADA.

Activitat 2: Taula d’isolacions físiques. Partitura de moviments per treballar la coordinació i la consciència corporal de l’aspirant i preparar el seu cos per fer un treball de precisió. (15 minuts) INDIVIDUAL. A LA VEGADA.

Activitat 3: Impuls i reacció. Exercici de manipulació on a partir de certs estímuls es treballa la capacitat de reacció, la ductilitat i la precisió de moviment. (30 minuts). PER PARELLES.

 1. EXERCICI D’APTITUDS VOCALS (60 minuts)

 Activitat 6Seqüència d’escalfament vocal. Mitjançant exercicis de consciència, respiració i d’entrenament de la veu es prepara el cos i l’aparell fonador amb l’objectiu d’alliberar el cos, ampliar la respiració i predisposició al treball tècnic i expressiu. (30 minuts) INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

 Activitat 7: Lectura i expressió d’un text teatral. A partir d’un text teatral l’aspirant elabora  la seva proposta expressiva i l’exposa al públic. (30 minuts) INDIVIDUAL I A LA VEGADA

 1. EXERCICI D’ APTITUDS INTERPRETATIVES. PART I (45 minuts)

Activitat 4Exercici relacional sense preparació. Exercici d’improvisació per introduir temes, contextos, espais, situacions, relacions i recursos expressius diversos. EN GRUP.

Activitat 5: Exercici de seqüències de petites situacions. Ens permetrà introduir demandes diverses i copsar la capacitat d’implicació, adaptació i modificació.  PER PARELLES I EN GRUP.

 1. EXERCICI D’ APTITUDS INTERPRETATIVES. PART II (120 minuts)

Activitat 8Interpretació d’un breu monòleg. Aquest monòleg serà entregat a l’aspirant en el moment de la seva inscripció a la prova. INDIVIDUAL.


AVALUACIÓ

QUALIFICACIÓ

Cada exercici de la prova s’ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima global de cinc punts per tal de superar la prova. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada exercici. Aquesta s’expressarà numèricament, amb un nombre enter i dos decimals.

La ponderació de la prova específica al nostre Centre és com segueix:

 • 30% MITJANA APTITUDS FÍSIQUES
 • 30% MITJANA APTITUDS VOCALS
 • 20% MITJANA APTITUDS INTERPRETATIVES (EXERCICI EN GRUP)
 • 20% MITJANA APTITUDS INTERPRETATIVES (EXERCICI INDIVIDUAL)

L’avaluació final (AF) de la prova s’expressa en la fórmula següent:

AF=  30% MITJANA FÍSIQUES  +  30% MITJANA VOCALS  +  20% MITJANA INTERPRETATIVES (EN GRUP) +  20% MITJANA INTERPRETATIVES (INDIVIDUAL)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectiu: Valorar les aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació.

Es valoraran les aptituds dels/les aspirants amb les rúbriques:

 • MAI (0-2 PUNTS)
 • DE VEGADES (2,10-4,99 PUNTS)
 • SOVINT (5; 00 A 7,99 PUNTS)
 • SEMPRE (8-10 PUNTS)

 

La prova té en compte:

Les aptituds físiques pel que fa a:

 • Es col·loca correctament i mostra consciència corporal
 • Es col·loca correctament en l’espai físic
 • Mostra coordinació i precisió en els moviments
 • Respon a una consigna verbal, gestual o musical per a improvisar, repetir , reproduir.
 • Reacciona correctament a les indicacions proposades

Les aptituds vocals pel que fa a:

 • Articula i pronuncia tots els fonemes correctament en la lectura o recitació d’un text proposat
 • Té un volum audible, el sap modular i té una tessitura adequada en la lectura de la recitació d’un text proposat
 • Entén i expressa correctament les intencions d’un text
 • Reacciona correctament a les indicacions proposades

Les aptituds interpretatives pel que fa a:

 • Mostra concentració
 • Fa propostes en la improvisació, tenint en compta el grup del que forma part, si s’escau
 • Mostra capacitat de joc dramàtic tenint en compta les indicacions i el grup del que forma part
 • Mostra una actitud constructiva i accepta els suggeriments del grup del que forma part
 • Executa les intencions del text amb expressivitat
 • Interpreta amb coherència el text
 • Reacciona correctament a les indicacions proposades

 

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información