Preguntes freqüents COVID-19

MESURES DE PROTECCIÓ, GESTIÓ DE CASOS, ESPAIS I FLUXOS DE CIRCULACIÓ
S’han previst mitjans de protecció?

Sí. eltimbal disposa de punts d’higiene amb dispensadors de gel hidroalcohòlic (entrada de centre, entrada d’aules). El Centre també ha disposat un kit pel professorat dins l’aula amb paper d’un sol ús, agent desinfectant adequat per l’equipament que utilitzis i gel.

A més, durant el dia es faran dues desinfeccions i netejes a fons de tot el Centre en torns de matí i de tarda.

Les mesures de protecció seran sempre les mateixes?

S’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial.

Quin és el distanciament físic interpersonal establert de manera general?

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

Hem de portar mascareta?

L’ús de la mascareta és obligatòria per l’alumnat de totes les edats i el personal docent i administratiu del centre. És obligatòria en arribar i sortir del centre, als espais comuns (passadís i sanitaris) i als espais de treball per a totes les edats (classes).

Quin tipus de mascareta hem de portar?

Les més recomanables són les de tela (que són reutilitzables) o quirúrgiques per la seva major eficàcia de filtració, respirabilitat i comoditat. Mai amb vàlvules d’exhalació.
També es poden usar les higièniques reutilitzables però la seva eficàcia és menor.
Totes tenen la funció de no contagiar als altres.
El Centre estudia la possibilitat de suggerir l’ús de mascaretes higièniques transparents reutilitzables homologades per a facilitar la comunicació visual i expressiva.

Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta?

El centre disposarà d’un estoc de mascaretes quirúrgiques  per aquests casos. Li recordarà però que és la seva obligació i responsabilitat personal disposar sempre d’una.

Quin altre material de prevenció i protecció posarà a disposició el centre?

Gel hidroalcohòlic higienitzant i dispensadors, desinfectants tèxtils i de superfície, un termòmetre sense contacte a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes.

Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar?

Sí, però és recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual. Encara que sigui dins d’un grup estable caldrà desinfectar el material compartit almenys un cop al dia al finalitzar la jornada.

Disposeu d’espai de menjador? Com es podrà utilitzar?

L’àrea social no estarà temporalment disponible ni per a romandre mentre comença o acaba una activitat, ni per les pauses o recreus, ni per dinar.
Els participants, amics i familiars hauran d’esperar al carrer, davant la porta del Centre.

Com solucioneu la ventilació dels espais de treball?

Tenim ventilació forçada en funcionament permanent. A més, entre classe i classe, deixem 15 minuts per a ventilar de forma natural obrint portes i finestres.

 

Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19?

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). Es pren la temperatura
En cas d’infants i joves, es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.
En cas d’alumnat adult, li demanarem que marxi a casa seva i es posi en contacte amb el seu CAP de referència.
En tots dos casos, si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.

Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, i es confirma per part del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial que té els símptomes de covid-19, què cal fer?
  • La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona.
  • Quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial qui ho posarà en coneixement de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, si s’escau.
Quan pot tornar un alumne o personal del centre que ha estat contagiat pel COVID-19?

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS.

Funcionaran els equipaments d’us compartit, com la font d’aigua, el material d’attrezzo, d’escenografia i vestuari?

Alguns equipaments i materials estaran fora de servei temporalment, per tal de gestionar amb seguretat el procés de constitució dels grups de treball i la seva immunitat.

Quins espais es poden utilitzar?

Les aules habituals de treball (classes) i l’àrea social. L’aula 5 romandrà tancada temporalment com a espai de magatzem.

Els grups han d’estar sempre a la mateixa aula/espai?

De manera general sí. Cal evitar el màxim la circulació dels grups dins el centre. Tanmateix, a estudis professionals caldrà fer ús dels espais més adients segons les necessitats de les matèries impartides.

Els diferents grups poden utilitzar els mateixos espais?

No és aconsellable. Però si es fa, cada vegada que marxa un grup, cal que es porti a terme la neteja i desinfecció d’aquella aula o espai, per part de l’alumnat com a part del seu aprenentatge i corresponsabilitat amb el centre.

Les assignatures tenen limitada l’activitat física i de contacte?

No, totes les matèries podran exercir el moviment amb llibertat. Tanmateix les activitats de contacte s’aniran normalitzant com a recurs pedagògic progressivament, durant les primeres setmanes de curs, per tal d’afavorir la progressiva immunitat dels grups de treball.

Es poden utilitzar els vestidors?

Temporalment, i per les mateixes raons adduïdes anteriorment, romandran tancats. L’alumnat disposarà a l’aula d’un espai personal per a deixar les seves coses. Caldrà venir de casa amb la roba apropiada per l’activitat.

Quants punts d’entrada i sortida tindrà el centre?

Com és habitual al nostre centre hi haurà una porta d’entrada i sortida, que romandrà permanentment oberta per a facilitar el flux.

Quin serà el protocol d’entrada i sortida al centre?

Temporalment, l’àrea social quedarà tancada al públic, per tant caldrà romandre i esperar davant la porta del centre. El professor responsable del curs us vindrà a buscar i us acompanyarà a l’aula abans de començar l’activitat.

Pel bon funcionament i coordinació, us demanem el màxim de puntualitat. L’alumnat que arribi tard haurà de preguntar i demanar permís a secretaria abans de dirigir-se a la seva aula tot seguint els senyals del circuit d’entrada.

En acabar la classe recollireu les vostres coses i marxareu del centre seguint els senyals indicats del circuit de sortida, evitant allargar innecessàriament la vostra estada. En cap cas podreu esperar a les zones de transició i de flux que permeten l’entrada i sortida a les aules per a evitar aglomeracions.

Com es gestionarà la circulació pels passadissos i els accessos als serveis?

Als passadissos i als lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin alumnes de més d’un grup estable. Quan coincideixin alumnes de més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

Es poden dur a terme activitats amb la participació de persones externes?

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, com activitats dins del centre amb personal extern, amb les adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Poden entrar les mares i els pares al centre?

Es recomana que no. Si en algun moment és necessari, només pot entrar un progenitor, que ha de portar mascareta.

Les classes seran sempre presencials?

Les activitats del centre seran sempre presencials. Només deixaran de ser-ho davant d’una excepcionalitat o emergència sanitària aprovada per les autoritats competents. En aquest cas, el centre decidirà la continuïtat i funcionament de les seves activitats d’acords amb les instruccions del departament de salut i educació. En qualsevol altre cas de no excepcionalitat, l’activitat serà majoritàriament presencial, com ha estat sempre.

El Centre es planteja un funcionament híbrid, presencial i en línia pel proper curs?

No, l’organització del centre ha de garantir la plena presencialitat de l’alumnat. En tot cas, el centre disposarà d’un pla de contingència en cas d’excepcionalitat que podrà preveure funcionaments híbrid per un període de temps limitat.

Per exemple, en cas d’una quarantena obligada per a un grup de treball per donar-se un cas positiu entre els seus components, el centre estudiarà la viabilitat de continuar les classes en línia durant aquest període.