Mestre d’improvisació / maestro de improvisación: Josep Sàbat

  • el timbal FORMACIÓ
“Pels que heu triat l´ ofici d’ actor”. Josep Sàbat

El nostre company i mestre de El Timbal, Josep Sàbat interroga i aconsella als joves aspirants sobre l’ètica de l’actor. Llegiu-lo, són reflexions molt útils.

Pels que heu triat l´ ofici d’ actor. He pres la decisió? El futur…? Els valors per ser actor: No ens enganyem!!! És un ofici com qualsevol altre, però no tothom pensa així… Parlo  dels símptomes de superioritat, del: a què et dediques? sóc actor… no dubto de que ho sigui, dubto de la humilitat, de la professionalitat…vols ser actor o famós…? El moment en que has de prendre una decisió en el teu ofici, és un moment complicat, però ser actor, ha de ser un motiu que t’ha de donar la força i la seguretat d’aquesta decisió. El procés d’ aprenentatge és essencial, sempre has d’estar cultivant-te tècnicament, vocacionalment, i el més important… moralment. Respecte, acceptació i comunicació, són tres punts essencials que l’actor ha d’ aplicar a molts nivells, ja siguin d’assaig, convivència, fent “bolos”, en plena escena…

Procés d’ aprenentatge: El companyerisme és bàsic, fomentar el treball de grup facilitarà el procés d’ aprenentatge de tots. És important ser puntual a les classes, estar atent, ser com ets, i si alguna disciplina o treball no t’ agrada, no perdre la motivació, se l’hi ha de treure el màxim profit…

He acabat el procés d’ aprenentatge… i ara què…? Del Timbal han sortit molts actors coneguts, però jo vull destacar gent dels últims cursos d’ escola d’ actor com: la Sandra Anglès, la Maria Cuevas, el Marc Fontanals, el Miquelanyo D’oca, la Maria Voronkova, la Mercè Ramos, la Marta Naharro, l’ Eduard Gibert, l’ Hec J., l’ Impro Tòóns, entre d’altres. Actors amb solera, honestos, humils… en definitiva, ACTORS. Respecte: –         Gent d’ ideologies diferents, maneres de pensar contraries a les teves…Acceptació: –         Al meu company d’ escena o d’ assaig li costa molt memoritzar, no acaba d’ entendre el que li demana el director… Comunicació: –         Sinceritat, saber del teu grup o company, i que ell o ells sàpiguen de tu. Sense Respecte no hi ha acceptació ni comunicació Sense Acceptació, no hi ha comunicació ni respecte Sense Comunicació, no hi ha respecte ni acceptació. Ser actor, vol dir tenir uns valors molt clars i definits, tenir uns fonaments com a persona forts i segurs per aguantar qualsevol situació, sigui positiva o negativa. El Timbal, des dels seus inicis, amb la més que reconeguda tasca a càrrec del gran Ton Font, creador i  director durant molts anys del Timbal, ha sigut l’eix dels fonaments que expresso. Gràcies a la seva honestedat i professionalitat, l’ escola és avui en dia tota una referència per l’ofici de l’ actor.

Josep Sàbat

En Josep Sàbat imparteix un curs d’improvisació Teatral aquesta Setmana Santa del 30 de març al 2 d’abril de 2015. Per a més informació, cliqueu aquí.

_______________________________________________

Mestre d'improvisació: Josep Sàbat
“Pels que heu triat l´ ofici d’ actor”. Josep Sàbat

Nuestro compañero y maestro del Timbal, Josep Sàbat interroga y aconseja a los jóvenes aspirantes sobre la ética del actor. Leedlo, son reflexiones muy útiles. Para los que habéis escogido el oficio de actor: ¿He tomado la decisión? ¿El futuro…?

Los valores para ser actor: ¡¡¡No nos engañemos!!! Es un oficio como cualquier otro, pero no todo el mundo piensa así… Hablo de los síntomas de superioridad, de “¿A qué te dedicas? soy actor… no dudo de que lo sea, dudo de la humildad, de la profesionalidad…¿quieres ser actor o famoso…? El momento en que debes tomar una decisión en tu oficio, es un momento complicado, pero ser actor, debe ser un motivo que te debe dar la fuerza y  seguridad para tomar esta decisión. El proceso de aprendizaje es esencial, siempre tienes que estar cultivándote técnicamente, vocacionalmente, y lo más importante… moralmente. Respeto, aceptación y comunicación, son tres puntos esenciales que el actor tiene que aplicar a muchos niveles, ya sean de ensayo, convivencia, haciendo “bolos”, en llena escena…

Proceso de aprendizaje: El compañerismo es básico, fomentar el trabajo de grupo facilitará el proceso de aprendizaje de todos. Es importante ser puntual a las clases, estar atento, ser como eres, y si alguna disciplina o trabajo no te gusta, no perder la motivación, se le tiene que sacar el máximo provecho…

He terminado el proceso de aprendizaje… y ¿ahora qué…?  Del Timbal han salido muchos actores conocidos, pero yo quiero destacar gente de los últimos cursos d’Escola d’Actor, nuestros estudios profesionales como: Sandra Anglès, la Maria Cuevas, el Marc Fontanals, el Miquelanyo D’oca, la Maria Voronkova, Mercè Ramos, Marta Naharro, l’ Eduard Gibert, l’Hec J., l’ Impro Tòóns entre’d otras. Actores con solera, honestos, humildes… en definitiva, ACTORES. Respeto: – Gente de ideologías diferentes, maneras de pensar contrarías a las tuyas… Aceptación: – A mi compañero de escena o de ensayo le cuesta mucho memorizar, no acaba de entender lo que le pide el director… Comunicación: – Sinceridad, saber de tu grupo o compañero, y que él o ellos sepan de ti. Sin Respeto no hay aceptación ni comunicación. Sin Aceptación, no hay comunicación ni respeto. Sin Comunicación, no hay respeto ni aceptación. Ser actor, quiere decir tener unos valores muy claros y definidos, tener unos fundamentos como persona fuertes y seguros para aguantar cualquier situación, sea positiva o negativa. El Timbal, desde sus inicios, con su creador y director durante muchos años del Timbal, Ton Font, ha tenido por fundamentos lo que expreso. Gracias a su honestidad y profesionalidad, el Centro es hoy en día toda una referencia para el oficio del actor.

Josep Sàbat

En Josep Sàbat imparte en el Centro,  un curso de improvisación teatral esta Semana Santa, del 30 de marzo al 2 de abril de 2015. Para más información, clicáis aquí.